Privacy

Privacyverklaring

BVBA Garuda, Wervikstraat 57 8930 Menen, België, met ondernemingsnummer 0440478681, (hierna “L’envie de Valentine” “wij” of “ons”) verzamelt en verwerkt persoonsgegevens via de Website: https://lenviedevalentine.be
Onze privacyverklaring beschrijft de manier waarop de persoonsgegevens die wij over u verzamelen door onze diensten zullen worden verwerkt.
Voor de toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 (“AVG”), betekent de term “persoonsgegevens” alle informatie over een geïdentificeerde of rechtstreeks of onrechtstreeks identificeerbare persoon (zoals een naam en voornaam, een geboortedatum, enz.) (de “Persoonsgegevens”), en is L’envie de Valentine de verwerkingsverantwoordelijke.

1. GEGEVENS DIE WIJ BIJ U VERZAMELEN

Het is mogelijk dat u ons gegevens over uzelf doorgeeft wanneer u formulieren invult op onze Website https://lenviedevalentine.be of wanneer u met ons communiceert via telefoon, e-mail of op andere wijze. Dit betreft ook de gegevens die u aan ons doorgeeft wanneer u een account aanmaakt om onze Website te kunnen gebruiken, om u in te schrijven op onze nieuwsbrief of om via de Website bestellingen te plaatsen. Deze gegevens kunnen onder andere uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en inlichtingen in verband met krediet- of bankkaarten (indien u via de Website wenst te bestellen) betreffen. Wanneer u een account aanmaakt om onze Website te gebruiken, kunt u uw Persoonsgegevens raadplegen onder de rubriek “Mijn account”. U kunt uw gegevens rechtstreeks aanpassen in deze rubriek.

2. COOKIES

Onze Website maakt gebruik van cookies om u te kunnen onderscheiden van andere gebruikers van onze diensten. Dit stelt ons in staat om u een aangenamere surfervaring te bieden wanneer u onze Website bezoekt. Om meer te weten te komen over de cookies die wij gebruiken en het doel ervan, gelieve ons cookiebeleid te raadplegen.

3. RECHTSGROND VAN DE VERWERKING

Wij gebruiken uw Persoonsgegevens omdat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, en in het bijzonder om uw account op onze Website aan te maken en te onderhouden en uw bestelling te leveren.

Wij gebruiken uw Persoonsgegevens ter behartiging van ons gerechtvaardigd belang (direct marketing) of indien u hiervoor toestemming hebt gegeven om u nieuwsbrieven toe te sturen. In elke nieuwsbrief die u van ons ontvangt, wordt u de mogelijkheid geboden u uit te schrijven. Indien u de nieuwsbrieven niet meer wenst te ontvangen, kunt u tevens u uitschrijving van de nieuwsbrieven en uw toestemming intrekken door een e-mail te sturen naar contact@lenviedevalentine.be

4. WAARVOOR UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN GEBRUIKT

Wij gebruiken uw Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Het beheer van onze Website: de gegevens die u aan ons doorgeeft stellen ons in staat om uw bestelling op te volgen, ervoor te zorgen dat uw bestelling tijdig geleverd wordt en om uw account up-to-date te houden.
  • Klantendienst: wij vragen uw contactgegevens, in het bijzonder uw e-mailadres en uw telefoonnummer, om te kunnen antwoorden op vragen die u mogelijk heeft over het gebruik van onze Website en om u op de hoogte te houden van de status van uw bestelling.
  • Direct marketing: wij willen u op de hoogte houden van onze laatste collecties en u uitnodigen voor onze evenementen.
  • De uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is: wij verzamelen en verwerken Persoonsgegevens voor het afsluiten van contracten en de uitvoering van contracten die u met ons hebt afgesloten, en om u de diensten en producten te kunnen leveren en aan uw vereisten en wensen te kunnen aanpassen.

5. DE CATEGORIEËN VAN ONTVANGERS VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij werken nauw samen met derde partijen, waaronder, bijvoorbeeld, cloud providers, IT providers, payment service providers, etc.
De Persoonsgegevens die wij kunnen doorgeven aan deze categorieën van ontvangers omvatten de inlichtingen met betrekking tot krediet- of bankkaarten, uw contactgegevens, andere namen en andere contactgegevens die u ons bezorgt wanneer u een bestelling plaatst en wenst dat deze wordt geleverd op een ander adres, alsook uw aankoopgeschiedenis.

6. BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om uw Persoonsgegevens te beschermen tegen elke vorm van vernietiging, verlies, wijziging, aantasting, hetzij per ongeluk hetzij onrechtmatig. Meer informatie over ons veiligheidsbeleid kan verkregen worden via contact@lenviedevalentine.be.

7. DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS

Uw Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan en opgeslagen in landen die niet tot uw rechtsgebied behoren. Aangezien het juridische beschermingsniveau van Persoonsgegevens verschilt van land tot land, is het mogelijk dat u in bepaalde landen minder bescherming geniet dan in het land van uw verblijfplaats. In dat geval nemen wij steeds redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat uw Persoonsgegevens beveiligd zijn en worden behandeld in overeenstemming met de geldende wetgeving en volgens deze verklaring.

8. VERSTREKKING AAN DERDEN.

De gegevens die u aan ons geeft verstrekken wij nooit aan derde partijen, tenzij dit Absoluut noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

  • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);
  • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …);
  • het verzorgen en verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de
beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. (Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven). Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

9.MINDERJARIGEN.

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

10. BEWAARTERMIJN.

L’envie de Valentine bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. De maximale termijn is vastgelegd op 5 jaar, na het opslaan van de gegevens of het laatste gebruik van de gegevens.

11. CONTACT

Alle vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot deze privacyverklaring moeten worden gericht aan contact@lenviedevalentine.be

12. KLACHTEN.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie,dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacy statement L’envie de Valentine kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.

De laatste wijziging gebeurde op 24 mei 2019.